W świetle nowych przepisów prawnych dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach konieczne staje się zastosowanie systemu, który pozwoli władzom gminy na sprawne zarządzanie i nadzorowanie procesu odbioru odpadów i ich późniejszego zagospodarowania. Naszą odpowiedzią jest program BIOTOP - unikalne rozwiązanie integrujące dane od wszystkich podmiotów biorących udział w tym procesie, wspomagające zarządzanie deklaracjami oraz rozliczanie i windykowanie należności.
Opis systemu

Program BIOTOP

✔zawsze aktualne dane,
✔bezpieczne przechowywanie danych (na własnych serwerach),
✔skuteczna windykacja należności,
✔optymalizacja procesu zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi w gminie,
✔tworzenie kompletnych sprawozdań, zestawień i analiz,
✔łączność z bazą danych z każdego komputera podłączonego do internetu;

Portal internetowy dla właścicieli nieruchomości (portal ewywozy) – oprogramowanie dodatkowe zintegrowane z systemem BIOTOP

✔strona internetowa z indywidualnymi danymi dostępna po zalogowaniu,
✔dostęp do harmonogramów wywozowych,
✔statystyki odebranych odpadów,
✔zgłaszanie uwag i reklamacji;

Aplikacja na komputery mobilne dla inkasentów

✔pobór i rejestracja opłat w terenie,
✔drukowanie potwierdzeń wpłaty,
✔synchronizacja operacji z główną bazą danych.

Moduł internetowy dla firm komunalnych i instalacji

✔aktualne dane dotyczące wykonanych wywozów, kursów na składowisko, harmonogramów,
✔pełny obraz zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych,
✔generowanie sprawozdań składanych przez firmy,
✔zgłoszenia nieprawidłowości na nieruchomościach;

Aplikacja na komputery pokładowe śmieciarek (program Śmieciarka) – oprogramowanie dodatkowe zintegrowane z systemem BIOTOP

✔monitoring wywozów online,
✔tworzenie dokumentacji geolokalizacyjnej i fotograficznej z wykonanych odbiorów odpadów oraz miejsca ich wyładunku,
✔geolokalizowanie nagrań z wywozów,
✔drukowanie potwierdzeń dla klientów;

Deklaracje i należności pod kontrolą
Za sprawą zaszytych algorytmów, program BIOTOP pozwala w sposób bezpieczny i kompleksowy zarządzać deklaracjami, naliczać opłaty, rejestrować wpłaty i windykować zaległości. Płatnicy mogą składać i zmieniać deklaracje drogą elektroniczną poprzez dedykowaną stronę internetową. A głównym zadaniem użytkownika programu BIOTOP jest kontrolowanie i akceptowanie wprowadzanych danych. Jeżeli właściciel złoży jednak deklarację w formie papierowej dostępny jest moduł do ręcznego wprowadzania deklaracji.

Z programem BIOTOP uda się z łatwością:

✔ wprowadzić deklaracje elektroniczne i papierowe,
✔ zweryfikować poprawność danych zawartych w deklaracjach i naliczyć wysokość należnych opłat,
✔ wydać decyzję o wysokości opłat właścicielom, którzy nie złożyli deklaracji w odpowiednim terminie,
✔ przekazać dane z deklaracji firmom komunalnym,
✔ przyjmować wpłaty od właścicieli nieruchomości,
✔ egzekwować należności wraz odsetkami od właścicieli nieruchomości,
✔ prowadzić rozrachunki z firmami komunalnymi,
✔ przyjmować dane z realizacji zadań od firm komunalnych.

Kontroluj cykl życia odpadów

Informacje określające losy odpadów same "spływają" do gminnego systemu BIOTOP. Program zapewnia sprawną wymianę informacji z poszczególnymi podmiotami.

Właściciele nieruchomości

Za pośrednictwem spersonalizowanej strony www samodzielnie kontrolują wywozy (podgląd harmonogramów wywozowych), przesyłają do systemu reklamacje i informacje o nieprawidłowościach dotyczących wykonanych wywozów, mają dostęp do statystyk (ilość i rodzaj wyrzucanych śmieci w skali miesiąca/roku).

Firmy komunalne

Dzięki wykorzystaniu w śmieciarkach komputerów pokładowych z dotykowym ekranem wyposażonych w dedykowane dla nich oprogramowanie (program Śmieciarka) rejestracja wykonanych odbiorów odpadów i kursów na instalacje przebiega w niemal automatyczny sposób. Do każdego punktu, z którego odbierane są odpady kierowca może wprowadzić uwagi związane z wykonaniem usługi oraz zgłosić wszelkie niezgodności (niewłaściwy rodzaj odpadu, uszkodzenie pojemnika, itp.). Dodatkowo rejestrowana jest trasa śmieciarki (z wykorzystaniem GPS). Firmy komunalne rejestrujące odbiory w inny sposób mogą przekazać gminie informacje poprzez przygotowany dla nich moduł internetowy.

Instalacje

Wykorzystując udostępnione narzędzia w łatwy sposób przekazują informacje o ilości i typie odebranych odpadów, poziomie recyklingu oraz o wydaniu wysegregowanych frakcji do dalszej obróbki lub składowania.

Wszystkie informacje w jednym miejscu

Zebranie wymaganych ustawowo danych ewidencyjnych to wiele pracy i czasu. Dla podmiotów biorących udział w gospodarce odpadami system BIOTOP posiada dedykowane rozwiązania, które pozwalają na aktualizowanie rejestrów i ewidencję danych w szybki i intuicyjny sposób.

Dzięki elektronicznemu przepływowi danych od firm komunalnych, właścicieli nieruchomości oraz firm posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, gmina ma pełny i natychmiastowy dostęp do aktualnych danych o:

✔nowych umowach zawartych na odbieranie odpadów komunalnych,
✔lokalizacji zbiorników bezodpływowych,
✔lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków,
✔podmiotach prowadzących działalność regulowaną.

Analizuj, wnioskuj, raportuj

Codzienne dane o realizacji odbioru odpadów oraz sprawozdania miesięczne i kwartalne od firm komunalnych i instalacji przekazywane przez specjalnie stworzony moduł internetowy zasilają system BIOTOP przez co generowanie obowiązkowych sprawozdań odbywa się za jednym kliknięciem.

✔Okresowe sprawozdania dla samorządu województwa,
✔monitorowanie osiąganych przez instalacje poziomów recyklingu,
✔prognozowanie i weryfikacja przychodów gminy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,
✔kontrola częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz oczyszczania przydomowych    oczyszczalni ścieków,
✔wyliczanie ceny odbioru metra sześciennego odpadów od dowolnie wybranego właściciela posesji,
✔ocena jakości pracy firm komunalnych,
✔wskazanie największych przeszkód w osiąganiu założonego poziomu recyklingu.

Zadowoleni klienci