Obserwując wzrastające zainteresowanie tematem segregacji i sortowania odpadów pragniemy Państwu przedstawić system wspomagający nadzorowanie pracy sortowni i składowiska. System EKOS zapewnia wsparcie na wszystkich etapach funkcjonowania sortowni i składowiska od planowania pracy sortowni aż do rozliczenia efektów pracy. Integracja z systemem RUOM umożliwia prowadzenie jednolitej, zwartej i konsekwentnej gospodarki odpadami oraz jednolitego fakturowania i rozliczeń dla całej firmy bez konieczności transmisji jakichkolwiek danych.
Obszary DZIAŁANIA

System wspiera funkcjonowanie sortowni w następujących obszarach:

✔ Rejestracja wjazdów i wyjazdów pojazdów
✔ Gospodarka magazynowa
✔ Sortowanie odpadów
✔ Sprzedaż materiałów i surowców wtórnych
✔ Planowanie pracy sortowni
✔ Faktury, karty przekazania odpadów, kwity wagowe
✔ Kasa
✔ Raportowanie

Główne zalety systemu EKOS

✔ Równoległa praca wielu linii sortowniczych
✔ Optymalizacja pracy sortowni
✔ Zarządzanie pracą brygad
✔ Integracja z systemem RUOM
✔ Możliwość używania tabletów
✔ Możliwość połączenia z kamerą USB do rejestracji zdjęć odpadów

RAPORTOWANIE

System EKOS poza wstępnie zdefiniowanymi zestawieniami, pozwala użytkownikowi na tworzenie własnych zestawień (m. in. wybieranie kolumn do zestawienia, dodawanie podsumowań, zmiana kolejności kolumn, automatyczne grupowanie wg dowolnej kolumny, filtrowanie, sortowanie dla kilku kolumn), zapisywanie ich do pliku i otwieranie z pliku. System EKOS dostarcza także wsparcia w zakresie eksportu zestawień do programu Microsoft Excel.

Kto? Gdzie? JAK?

Program RUOM może być wykorzystany w wielu miejscach i na wiele sposobów:

Rejestracja wjazdów

Rejestracja wjzadów i wyjazdówEwidencja pracy sortowni oraz składowiska polega w głównej mierze na rejestracji wagi pojazdów dostarczających lub wywożących odpady i surowce wtórne. Udostępnione w systemie nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwalają zbliżyć się do bezobsługowej rejestracji ruchu pojazdów.

✔ Kartoteka kontrahentów – reprezentanci, pojazdy – wybór kontrahentów na poszczególnych dokumentach na podstawie kartoteki z uwzględnieniem typu kontrahenta (spedytor, dostawca, odbiorca, wytwórca),
✔ Rejestracja zdarzenia związanego z wjazdem lub wyjazdem samochodu,
✔ Automatyczna rejestracja wagi (dla wag z udostępnionym protokołem komunikacji),
✔ Wyszukiwanie danych kontrahenta na podstawie numeru samochodu,
✔ Opcjonalna współpraca z kamerą USB rejestrującą zawartość kontenera,
✔ Pobieranie z systemu RUOM informacji o wytwórcy na podstawie numeru zlecenia,
✔ Przekazywanie do systemu RUOM informacji o ilości oraz rodzaju odpadów związanych z danym zleceniem,
✔ Kierowanie ruchem pojazdów na podstawie rodzaju odpadów,
✔ Generowanie dokumentów magazynowych i finansowych dla samochodu.

Gospodarka magazynowa

Gpospodarka magazynowaOczekujące na sortowanie odpady oraz produkty sortowni muszą być przechowywane aż momentu ich sortowania lub sprzedaży. Z tego względu system zapewnia wsparcie dla prowadzenia gospodarki zasobami znajdującymi się na składowiskach i w magazynach sortowni. Szczegółowej ewidencji podlegają stany i ruchy magazynowe rejestrowane każdorazowo za pomocą dokumentów magazynowych PZ, WZ, MM, WP, PP.

✔Konfiguracja powierzchni magazynowych, w tym definiowanie i przypisanie rodzajów odpadów i produktów do sektorów,
✔Rejestr produktów i ich parametrów takich jak waga jednostkowa, objętość, ceny, domyślny sektor itd.,
✔Dostęp do bilansu otwarcia i aktualnych stanów magazynowych, a także historia na koniec każdej zmiany,
✔Ruchy magazynowe takie jak:
✔Przyjęcia (PZ),
✔Wydania (WZ),
✔Przesunięcia międzymagazynowe (MM),
✔Wydania na sortownię (WP),
✔Przyjęcia z sortowni (PP),
✔Raporty stanów i ruchów magazynowych,
✔Opcjonalny moduł dla komputerów przenośnych (tabletów) umożliwiający realizację wybranych funkcji za pomocą łączności bezprzewodowej.

Sortowanie odpadów

Sortowanie odpadówCentralnym punktem jest sortownia umożliwiająca separowanie poszczególnych frakcji odpadów.

✔Definiowanie dowolnej liczby sortowni na terenie firmy,
✔Konfiguracja modelu i trybu pracy sortowni: jedna sortownia może sortować różne odpady, w wyniku których otrzymywane są różne frakcje,
✔Przełączanie trybu pracy sortowni również w trakcie trwania zmiany,
✔Rejestracja efektów pracy sortowni w podziale na zmiany, brygady i pracowników,
✔Kontrola stanów wejściowych i wyjściowych na sortowni,
✔Możliwość użycia tabletów do rejestracji zdarzeń na sortowni,
✔Raporty rozliczeniowe pracy sortowni.

Sprzedaż materiałów i surowców wtórnych

Sprzedaż materiałów i surowców wtórnychWytworzone w trakcie sortowania materiały i surowce wtórne podlegają dalszej sprzedaży. Dokumentem podstawowym dla operacji sprzedaży jest dokument WZ oraz faktura.

Planowanie pracy sortowni

Planowanie pracy sortowniOsiągnięcie zysku pracy sortowni wymaga racjonalizacji procesu dostaw odpadów i sprzedaży. Zbyt długie składowanie odpadów zwiększa koszty magazynowania, a tym samym obniża zyski. Podobnie sortowanie odpadów o niskiej zawartości surowców nadających się do wykorzystania może być ekonomicznie nieopłacalne. Moduł planowania ma za zadnie zoptymalizować gospodarkę sortownią w okresie od kilku dni do wielu miesięcy.

Faktury, karty przekazania odpadów, kwity wagowe

Faktury, karty przekazania odpadów, kwity wagoweSystem generuje dokumenty niezbędne przy współpracy pomiędzy klientem sortowni (wysypiska) a sortownią. Są to faktury, karty przekazania odpadów oraz kwity wagowe. Każdy z tych dokumentów może zostać wygenerowany za pojedynczy kurs lub też zbiorczo za zadany okres. Faktury oraz karty przekazania odpadów mogą być generowane w systemie EKOS lub w systemie RUOM w zależności od typu klienta. Transmisja danych pomiędzy tymi systemami odbywa się automatycznie bez ingerencji użytkownika. System pozwala również na rejestrację zewnętrznych kart przekazania odpadów otrzymanych od klienta. Sprzedaż sortowni oraz windykacja należności może być w całości prowadzona przez system RUOM.

Kasa

KasaMożliwość przyjmowania gotówki od klienta, tworzenie raportów kasowych.Zadowoleni klienci